ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Technical Analysis >Trading Rules >Trailing Stop Techniques:

טכניקות הצבת סטופים ועדכונם

משקיעים וסוחרים רבים מתמקדים יותר בבחירת נקודת הכניסה לפוזיציה מאשר בנקודת היציאה ממנה. זאת אף כי נקודת היציאה היא הנקודה החשובה יותר הואיל והיא זו שתשפוט את הפוזיציה לחסד או לשבט - לרווח או להפסד. בטור זה יתוארו מספר טכניקות יציאה - למעשה שיטות הצבת סטופ-לוס ועדכונם - בכדי לנסות לעזור לסוחרים ללמוד כיצד לשמור על הרווחים העודפים בפוזיציה שנבנתה במשך הזמן.

הכלל הבסיסי ביותר הינו: סבלנות בתחילה, זהירות בבועה. היינו סטופים "נדיבים" ורחבים בתחילתה של מגמה ואגרסיביים יותר כאשר רמות המחיר נעשות גבוהות.

לפני שרמת המחיר של הנייר הופכת גבוהה יחסית - היינו לפני השלב הבועתי, המתינו ראשית לפריצה של טווח מסחר צדדי (גיבוש והתכנסות מחירים) בן 3-4 שבועות או יותר. עם הכניסה לפוזיציה לאחר הפריצה, רמת הסטופ-לוס נקבעת מתחת לשפל אותו טווח מסחר. לטכניקה זו דרושה סבלנות. לאחר הכניסה לנייר, ההמתנה לתנועה חזקה עלולה להימשך כרבעון (כמובן, לעיתים, העלייה מיידית, אולם יש לקחת בחשבון שנדרשת מצידכם סבלנות).

אולם, כאשר רמת המחיר של הנייר הופכת גבוהה יחסית (לדוגמא, כאשר יחס ה-P/E עולה על רמות שיא היסטוריות, או פורץ לדוגמא את רמות היעד (מחיר, קצב גידול, רווחים וכדומה) של קונצנזוס האנליסטים, או כל מדד סביר אחר), על הסוחרים והמשקיעים לצמצם ולעדכן את רמות הסטופ-לוס שלהם בצורה הרבה יותר אגרסיבית. המטרה כאן היא להמשיך להחזיק במניה כדי לנסות להשתתף "במשחק האלים", יחד עם מתן הגנה סבירה לנעילת הרווחים בהכרה שהמשחק האלים הזה יכול להיות קצר ואין להוציא מחשבון ירידות חזקות באותה מידה. תוכלו לקבל מושג בדבר היחסים הפיננסיים של כל נייר ונייר במספר אתרים ברשת. אחד מהם הוא moneycentral.msn.com.

במצב בועתי, יש להמתין עד להופעת שני ימי ירידות רצופים (על בסיס סגירה) ולעדכן את הסטופ לשפל שהושג בהם לאחר כל פריצת שיא חדש מעל אותם שני ימי ירידות רצופים. הסטופ מעודכן לאחר כל תיקון ועלייה מחודשים כאמור - לאחר כל שני ימי ירידות רצופים ועלייה לשיא חדש. בשיטה זו, הסוחר עדיין מחזיק בפוזיציה בשלב הבועתי ומנצל את העליות, אבל בה בעת, שומר על סטופ מעודכן ואגרסיבי, כדי לנעול רווחים במקרה של ירידה מתחת לרמות התמיכה המשתנות.

דוגמא

אלאדין פרצה שיא שנתי לקראת סוף חודש מאי 2003 והפעילה טריגר כניסה לפוזיציית לונג - ברמת 3.90 לערך - כאשר הסטופ הראשוני נקבע לתחתית טווח המסחר שהתפתח בשבועות הקודמים לפריצה. לקראת חודש אוגוסט 2003, פרצה אלדין שיא חדש לאחר התכנסות בת מספר שבועות ונתנה את האיתות הראשון להרמת הסטופ - בפעם הראשונה איפשרה נעילת רווחים. הסטופ הותאם מעלה שוב מייד לאחר פריצת רמת 10 בפתח שנת 2004.

לאחר מכן, החלה אלאדין בעלייה תלולה יותר שהצריכה התאמות סטופ אגרסיביות יותר. לאחר כל שני ימי ירידות רצופים ופריצת שיא חדש, הועלה הסטופ לשפל שהושג בהם. בחודש אפריל 2004, השיגה אלאדין שפל נמוך לאחר שני ימי ירידות רצופים, ברמת 20 לערך ולאחר פריצת שיא חדש, הותאם הסטופ והוצב ברמה זו. בחודש יוני 2004 ניתן האות ליציאה, ורווחי פוזיציית הלונג שנפתחה ברמת 3.90, ננעלו ברמת 20 (כמובן, שהפתח לעליות נוספות לא ננעל לעולם ותמיד ניתן יהיה להיכנס מחדש בפריצת השיא תוך שימוש בכללי מסחר נאותים).

לסיכום

חשוב לזכור שאין שיטה מושלמת. אין לצפות להתנהלות מסחרית נטולת טעויות לחלוטין ואין לקוות לתפיסת הנייר בשפל הכי נמוך ויציאה בשיא הגבוה ביותר. כך, אין שיטה מושלמת להצבת סטופ-לוס. כל שיטה, תהיה זו הטובה ביותר, עלולה לעיתים להוציא אתכם מפוזיציה בנייר שממשיך לעלות. אבל, במרבית המקרים, שיטה סדורה להצבת סטופ הכוללת עדכון שוטף והתאמה לרמות המחיר המשתנות, תמנע שחיקת הרווחים שהושגו במהלך תקופה ארוכה ותעזור ליציאה רווחית, עם מרבית הרווחים בכיס. כפי שהוזכר בסוף הפיסקה הקודמת, חשוב לזכור שהאפשרות לכניסה חוזרת, תמיד קיימת. אף אחד לא "ימנע" מכם כניסה חוזרת במידה והמניה חוזרת ועומדת בפרמטרים ברורים שהצבתם לעצמכם לכניסה לפוזיציה מחודשת.

© המאמר מבוסס על טור שפורסם באתר investopedia.com.