ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Technical Analysis >Trading Rules >Fishing for Bottoms & Tops:
טקטיקת דיג שיאים ושפלים

"כל הקניות בוצעו מייד לאחר השפלים"
(וורן באפט מדווח בשנת 1998 על רכישות הסילבר האדירות שביצע באותה תקופה).

מסחר מגמתי נחשב למסחר נכון ויעיל. אך רדיפה אחרי מגמות, יכולה לעיתים קרובות לגרום לקניה בשיא זמני ומכירה בשפל זמני. עובדה זו גוררת סוחרים רבים לניסיון דיג שפלים ושיאים זמניים בתוואי המגמה - הווה אומר דיג שפלים זמניים במגמה עולה ומכירת שיאים זמניים במגמה יורדת. כמו כל הטקטיקות הטכניות, השיטה שמפורטת בדף זה איננה מבטיחה רווחים ודאיים וחשוב להפעיל שיקול-דעת וניסיון, כפי שיתואר להלן. מטרת השיטה המוצגת היא לנסות לסנכרן את השחקן עם תנועות קצרות טווח במגמה השלטת. כפי שמצויין תדיר על-ידי, כל שיטות המסחר חייבות להיות משולבות עם כללי ניהול סיכון ורמות מכר הגנתיות (סטופים).

הטקטיקה הנוכחית עושה שימוש בקו ה-K% של מתנד הסטוקסטיק. למתנד זה שני פרמטרים עיקריים. קו ה-K% וקו ה-D%. קו ה-K% הוא המהיר יותר ורק בו נעשה שימוש בשיטה הנוכחית. התקופה שנבחרה לקו ה-K% היא בת 4 יחידות זמן.

במקביל לקו הסטוקסטיק, השיטה משלבת אינדיקטור שני, כגון ממוצע-נע 50 או MACD 5/35. שילוב אינדיקטור שני זה הוא אלמנט חשוב במסגרת השיטה, הואיל והוא מאפשר ניפוי איתותים קצרי טווח של הסטוקסטיק המתרחשים נגד המגמה השלטת. חשוב לזכור כי דיג שיאים (לשורט) מחייב מגמה שלטת יורדת ודיג שפלים (ללונג) מחייב מגמה שלטת עולה. אין כמובן כל טעם או תוחלת בדיג שפלים במגמה יורדת או שיאים במגמה עולה. הדבר יגרור הפסדים כבדים. כאמור, שיטה זו מאפשרת לשחקן לזהות תנודות קצרות טווח במגמה השלטת.

איתות קניה מתרחש כאשר הסטוקסטיק הנ"ל נמצא מתחת ל-21 ורמת הסגירה נמצאת מעל הממוצע-הנע 50, או שה-MACD 5/35 גבוה מאפס (MACD חיובי).

איתות מכירה מתרחש כאשר הסטוקסטיק הנ"ל נמצא מעל 79 ורמת הסגירה נמצאת מתחת הממוצע-הנע 50, או שה-MACD 5/35 נמוך מאפס (MACD שלילי).

אפשרות חלופית לצורך הפחתת סיכון נוספת, הינה להמתין לכניסה עם חזרת הסטוקסטיק מעל (ללונג) או מתחת (בשורט) לרמות הנ"ל. הווה אומר, איתות קניה מתרחש לאחר ירידה מתחת ל-21 וחזרה מעליו ואיתות מכירה מתרחש בעליה מעל רמת 79 וחזרה מתחתיו.

הכניסה לפוזיציה מתרחשת ביום המסחר הבא לאחר הפעלת האיתות, כאשר יש להמתין 60 דקות לאחר בוקר יום המסחר ולהיכנס בשבירת הרמה הגבוהה (לונג) או הנמוכה (שורט) שהושגה באותן 60 דקות ראשונות.

לאחר הכניסה לפוזיצייה, מומלץ להותיר את הסטופ הראשוני למשך יום-יומיים כדי לתת מרווח זמן מספיק להתפתחות הפוזיצייה (רמת הסטופ יכולה להיקבע, לדוגמא, בגבולות שתי העמודות היומיות הרלבנטיות). אם הנייר הרלבנטי מתנהג כמצופה לאחר יומיים, יש להתאים ולהדק את רמת הסטופ כדי לנעול רווחים.

כפי שפורט לעיל, הטקטיקה איננה "גביע קדוש", המבטיח רווחים באופן ודאי. כמו כל טקטיקה טכנית, מדובר במשחק הסתברותי המחייב הפעלת כללי ניהול סיכון נלווים (לכל הפחות סטופים הולמים). הגבלת ההפסדים למינימום, תאפשר כניסות חוזרות בשפל נמוך יותר או שיא גבוה יותר, עד לתפיסת המהלך הנכון. השיטה דורשת ניסיון והפעלת שיקול דעת כדי למצוא את התבניות בעלות הפוטנציאל ולהפרידן ממקרים גבוליים. לדוגמא, כאשר המחיר צמוד או קרוב מאוד לקו הממוצע-הנע 50, או כאשר ה-MACD קרוב לאפס, אנחנו יודעים שהשוק קרוב לשינוי מגמתי. בנקודות אלו, יש להפעיל שיקול דעת עודף לפני הכניסה לפוזיצייה. כמו-כן, כאשר השוק קרוב לשיא או שפל רב-שבועי, עלינו להיות מודעים לפוטנציאל היפוך ולהימנע מלסחור על השינוי החזותי הראשון. יותר מכל, הממוצעים הנעים מספרים סיפור מגמתי - השתמשו בהם כמקורות מידע גליים (waves) ופחות כמחוונים נקודתיים. יש לזכור כי שיטה זו מנסה לצמצם את הסיכון הטבוע בדיג שיאים ושפלים, אולם עצם הדיג מאופיין בסיכון גבוה משיטות מסחר אחרות. לבסוף, למרות המאפיינים היומיים שפורטו לעיל, השיטה מתאימה גם לטווח שבועי. זהו טווח הזמן איתו אני מעדיף לשחק בשיטה זו.

הפוזיציות הטובות ביותר מתרחשות כאשר הנייר פותח פער (GAP) קטן כנגד המגמה השלטת או פותח קרוב לרמת הסגירה הקודמת. הרציונל הוא שהנייר נמצא ברמות של מכירות יתר (או קניות יתר) במתווה המגמה השלטת ולכן פער (GAP) קטן מטה (ללונג) או מעלה (לשורט) מהווה ניסיון אחרון לניעור הידיים החלשות, לפני מהפך. התמקדו ונצלו אם כן תרחישים אלו. טיפ נוסף הוא הממוצעים הנעים - הפוזיציות הטובות יותר מתרחשות כאשר הממוצעים הראשיים נעים בהתאם ("מסכימים") לפוזיצייה (ממוצעים יורדים בשורט, ועולים בלונג).

להלן שתי דוגמאות להמחשה.

הראשונה למערך פוזיציות לונג ודיג שפלים:

השניה למערך פוזיציית שורט וציד שיאים:

© הטקטיקה מבוססת על מאמר מאת דן צ'סלר, שהתפרסם בשנת 2002 באתר TradingMarkets.com.