ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal

אין דין ירידה אחת כדין רעותה

תמיד יהיו מניות שכדאי למכור אל מול שוק כללי עולה ומניות שכדאי לקנות אל מול שוק כללי יורד. חשוב לזכור שלא כל הירידות דומות ואין דין ירידה אחת כדין רעותה בשעת תיקון שוק כללי. הכוונה בכך היא שלמרות שבפרק זמן מסויים השוק נע דרומה, חשוב לבחון היכן הירידה במניה הספציפית החלה ומהי המסגרת הצורנית בה מופיעה הירידה בכל מניה ומניה.

ניתן לחלק את הירידות ל-3 תבניות עיקריות:

תבנית A: הירידות מופיעות במסגרת מבנה מחירים עולה. הווי אומר, המניה יצאה מבסיס גיבוש וכעת חוזרת אל אותו איזור (שכעת מהווה איזור תמיכה). בתבנית זו, איננו מצפים שהמניה תיפול לשפלים חדשים, אלא שהביקושים שנטמנו בתוך אותו איזור גיבוש צדדי יתמכו והמחיר יחזור צפונה. באופן כללי, תבניות מסוג זה יופיעו במניות המובילות בשוק, אליהן נרצה להיכנס בשעה שהשוק הכללי מראה חולשה, במסגרת אסטרטגיית השקעה ארוכת טווח (ציד שפלים).

תבנית B: אלו הן ירידות ראשוניות ששוברות רמות תמיכה ברורות ומבוססות. פעמים רבות יופיעו אלו לאחר מגמת עליה ארוכה ויסמנו את תבניות השיא המוכרות (פסגה כפולה, ראש וכתפיים, דופלקס אופקי, צלחת הפוכה, סיומת מאוחרת וכד') ואת תחילתה של מגמת ירידה מבנית. במניות בהן מופיעות תבניות מסוג זה הצפי הוא להשגת שפלים חדשים והצגת חולשה יתרה מול השוק היורד. כאשר השוק מתקן - והמניה לעיתים קרובות חוזרת לרמת התמיכה שנשברה (שמהווה כעת רמת התנגדות) - יש לנצל את ההזדמנות ולמכור את המניה החלשה.

תבנית C: תבנית זו דומה לתבנית השניה, אך נמצאת בשלב מתקדם יותר - שלב הירידה השניה, לאחר חזרה לרמת התנגדות, התקלות בהיצעים מגבילים וחזרה דרומה. במסגרת ירידה שניה זו יש לצפות להתדרדרות מהירה והשגת שפלים חדשים.

לסיכום, ברור שמניות רבות סובלות מתיקונים ומירידות בשעה שהשוק הכללי מפגין חולשה. בשעות אלה יש לעמוד על המשמר ולנקוט באסטרטגיה הגנתית וספקנית, היינו לקחת בחשבון שהשוק השורי התהפך והדובי החל. אבל בה בעת, חייבים להכיר בכך שאין דין ירידה אחת כדין רעותה ותמיד יהיו מניות שמציגות תבניות תיקון דוגמת התבנית הראשונה, בהן כדאי לנצל שפלים ולקנות חולשה.