ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
תבניות שיא ושיטות מסחר על בסיסן

שלבי שיא מאופיינים, תמיד, ברגשות קיצוניים שנעים בין פחד מהפסדים לבין תאווה לרווחים. בשלבים אלה, המדיה הכלכלית והפורומים הכלכליים, יאופיינו, תמיד, במתן שלל עיצות כושלות, מנוגדות, סותרות, שיגרמו רק לבלבול. כאשר הרגשות קיצוניים, קשה מאוד לסחור ולקבל החלטות בצורה הגיונית. לכן, חשוב להבין את התנהלות המחיר המושפעת מסנטימנט השוק בשלבים קיצוניים אלה ולקבל החלטות שקולות על בסיס תנועת המחיר ולא על בסיס תנועות הרגש. הווה אומר, קבלת החלטות על בסיס מה שאתם רואים ולא על בסיס מה שאתם שומעים.

לפני הצגת דוגמאות ממשיות של שיאים וניתוח שיטות מסחר הולמות, להלן 3 תבניות שיא נפוצות:

תבנית שיא 1-2-3:

השיא נקבע בנקודה המסומנת 1. לאחריו נשבר קו המגמה העולה ונקבע שפל בנקודה מספר 2 ולבסוף המחיר חוזר מעלה לנקודה 3 שלא עוברת את שיא נקודה 1.

תבנית ההיפוך:

בתבנית זו, השיא נקבע בנקודה 1. לאחריו נשבר קו המגמה העולה ונקבע שפל בנקודה 2. עד כאן בדומה לתבנית השיא הקודמת. אולם לאחר מכן, הסנטימנט השורי גורר שיא גבוה יותר מנקודה 1, אך לאחר קביעת שיא 3, מעט מעל שיא 1, מתרחש היפוך והן שיא 1 ושפל 2 נשברים.

תבנית השיא הכפול:

בתבנית שיא זו, נקבע שיא בנקודה 1 ולאחריו שפל 2 תוך שבירת קו המגמה. נקודה 3 חוזרת לרמה שנקבע בשיא 1 ולאחר מכן חוזרות הירידות ושפל 2 נשבר.


כפי שמוצג בדוגמאות הנ"ל, אחזקת פוזיציות לונג מתחת לשפל 2 איננה סבירה בשום מקרה ונקודת שבירת שפל זה מהווה טריגר סביר ליציאה מפוזיציית לונג ו/או כניסה לפוזיציית שורט. כלל נוסף שיכול לעלות מהדוגמאות הנ"ל הוא שאין להסתמך בדר"כ על שבירת קווי מגמה כטריגרים ליציאה מפוזיציה. שבירתם תאותת על זהירות ומעקב, אולם רק שבירת השיא שנקבע מתחתם או שבירת רמת תמיכה אחרת, תהווה טריגר הולם. בנוסף, יש לחפש איתותים מחזקים נוספים להיפוך המגמתי. אלו יופיעו בדר"כ בדמות סטיות דוביות במתנדים השונים, התיישרות או היפוך בקווי הממוצעים הנעים וחציית הממוצעים הנעים הקצרים אל מתחת לארוכים יותר.

קיימות תבניות שיא נוספות, מעבר לשלוש שהוצגו, אולם אלו הנפוצות ביותר. חשוב לזכור כי אותן תבניות בדיוק פועלות הפוך, כתבניות שפל ולכן נתין להשתמש בהן, כדוגמא, במצבי קיצון הפוכים. להלן תובאנה דוגמאות משיאים קיצוניים בנסדאק.

תבניות שיא - דוגמא חיה :

בגרף הבא מוצגת תנועת המחיר באינדקס הנסדאק, בשלבי השיא שנקבע בשנת 2000. ניתן לראות כי בחודש ינואר 2000 התפתחה תבנית שיא היפוך, בה נוצר שיא אחד, מסומן A, ולאחר נקבעה נקודת שפל ב-B עם שבירה של קו מגמה עולה, לאחריה נקבע שיא חדש, מסומן C שלאחריו חזר הנסדאק לרדת. אולם, פעולה סבירה, היתה משאירה את שחקני הלונג בפוזיציה, למרות הירידה החדה וההתחזות לתבנית שיא. זאת בגלל שהטריגר החשוב, לא הופעל למעשה. היינו, נקודה השפל (המסומנת B) לא נשברה. מדוגמא זאת ניתן להבין מדוע חשוב לתת לרווחים לרוץ ולא לנסות לתפוס את השיא.

לאחר חודש וחצי בהם עלה האינדקס בחדות והגיע אל מעל רמת 5000 וקבע את שיא 1, חזר וירד תוך שבירת קו המגמה עולה, וקבע שפל, שסומן 2. לאחר מכן חזר הנסדאק ועלה כמעט על לשיא שנקבע קודם לכן אך כשל לחצותו וחזר לרדת. הפעם תוך שבירת רמת השפל הקודמת והפעלת הטריגר ליציאה מפוזיציות לונג ו/או כניסה לפוזיציות שורט.

בשני המקרים האינדקס חווה סטיות דוביות, אבל אפשר היה לדגום את הממוצעים הנעים ולהבחין כי לא רק ששפל B לא נשבר, אלא גם שהממוצע הנע 20, לא התהפך, כפי שעשה בבירור בחודש מרץ לאחר מכן.

© המאמר מבוסס על טור שפורסם באתר investopedia.com.