ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Technical Analysis >Moving Average Convergence Divergence:
MACD - מתנד התכנסות/הסתעפות הממוצעים-הנעים

מתנד זה פותח ע"י ג'ראלד אפל, אחד מממציאי הכלים הטכניים הפוריים ביותר, בשנות השבעים של המאה העשרים. שם המתנד נהגה כמו השם הסקוטי מק-די. לחצו על תמונת הממציא כדי להגיע לאתרו.

המתנד הפופולרי, עושה שימוש בשני ממוצעים נעים כדי לזהות מומנטום של מגמה ע"י חיסור הממוצע הנע הארוך יותר מהממוצע הנע הקצר יותר. הקו המתקבל מחיסור זה נע מעל ומתחת לנקודת אפס, ללא גבולות עליונים או תחתונים.

הנוסחא הפופולרית ביותר למתנד היא ההפרש בין הממוצע-הנע האקספוננציאלי בן 26 יום לבין 12 יום. ג'ראלד אפל ממליץ לשנות את ערכי הממוצעים הנעים במתנד כדי להתאימם למניות מהירות יותר או איטיות יותר. שימוש בממוצעים נעים קצרים יותר, יגרום למתנד מהיר יותר ונהפוך הוא.

ממוצע-נע אקספוננציאלי שלישי, בדר"כ בן 9 ימים, משמש כטריגר - קו חוצה. כאשר מתרחשת חציה מעלה של קו הטריגר מעל קו המק-די, יש איתות שורי. כאשר קו הטריגר חוצה את המק-די מטה, יש איתות דובי.

כאמור, המק-די מחשב את ההפרש בין שני ממוצעים נעים. מק-די חיובי מסמן שהממוצע-הנע 12 יום נמצא מעל הממוצע-הנע 26 יום ומק-די שלילי מסמן את ההיפך. אם המק-די חיובי ועולה, אז ההפרש בין הממוצעים מתרחב. דבר זה מסמן ששיעור השינוי של הממוצע-הנע הקצר יותר, גדול יותר משיעור השינוי של הממוצע-הנע הארוך יותר ולכן המומנטום הינו חיובי ושורי וההיפך אם ההפרש בין הממוצעים מתכווץ. קו האפס נחצה כאשר הממוצע-הנע הקצר יותר חוצה את הממוצע-הנע הארוך יותר.

המק-די משמש גם כאינדיקציה לסטיות/התבדרויות שוריות או דוביות. התבדרות דובית מתרחשת כאשר תנועת מחירים עולה חופפת לשיאי מק-די נמוכים יותר ויותר והתבדרות שורית מתרחשת כאשר תנועת מחירים יורדות חופפת לשפלי מק-די גבוהים יותר ויותר.

אחד מיתרונותיו הבולטים של המק-די הוא שהמתנד מכיל אספקטים מגמתיים יחד עם מומנטום.

כמתנד מגמתי הוא לא יטעה לאורך זמן. השימוש בממוצעים-נעים מבטיח שהוא ינוע בעקבות המגמה והשימוש בממוצעים-נעים אקספוננציאליים מקטין את ההשפעות האיטיות של הממוצעים-הנעים שהינם למעשה קווים מאחרי-מגמה ולא מקדימי מגמה.

כמתנד מומנטום, המק-די יכול לצפות תנועות בנייר-הערך. סטיות במק-די הינן בעלות ערך רב לצפי זה. סטייה דובית מאותתת על היחלשות המומנטום השורי וההיפך בסטייה שורית.

אך למק-די ישנם גם חסרונות. ממוצעים-נעים, בין אם הם פשוטים או אקספוננציאליים, הינם מחוונים מאחרים. היינו הם מחושבים רק לאחר התנועה ולוקח להם זמן מה כדי להכיל את התנועה האחרונה בנייר הערך הרלבנטי.

בנוסף, המק-די מחשב את ההפרש האבסולוטי בין שני ממוצעים נעים ולא את ההפרש באחוזים. עובדה זו גורמת לכך שבגרפים ארוכי טווח, במיוחד כאשר תנועת המחירים גדלה אקספוננציאלית, ההבדלים במק-די יכולים להיות מזעריים. לכן מומלץ לעשות שימוש במקום במק-די, במחוון הפי.פי.או. מחוון זה זהה למק-די, אך מחשב את ההבדל בין הממוצעים-הנעים באחוזים.