ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Technical Analysis >Bollinger Bands :
רצועות בולינגר

המתנד, שמאפשר השוואה בין תנודתיות לבין רמת מחירים לאורך תקופת זמן רלבנטית, פותח לראשונה ע"י ג'ון בולינגר . לחצו על התמונה על-מנת להגיע לאתרו.

המתנד בנוי מ-3 רצועות שמעוצבות כך שיכילו את רוב אמפליטודות המחירים. הרצועה אמצעית, היא למעשה ממוצע-נע פשוט. הרצועה העליונה, היא למעשה הממוצע-הנע שנבחר פלוס מספר מסויים של יחידות סטייה. הרצועה התחתונה, הינה הממוצע הנע שנבחר מינוס יחידות הסטייה.

יחידות סטייה הן מונח סטטיסטי שמעיד על רמת התנודתיות (וולטיליות). תנועות חדות מעלה או מטה יגרמו להרחבתן של הרצועות, הואיל והן מעידות על תנודתיות מתגברת. יחידות הסטייה מודדות עד כמה רחוקות רמות הסגירה של נייר-הערך הרלבנטי מהממוצע. ככל שהמרחק בין רמת הסגירה לבין הממוצע גדול יותר, כך יחידות הסטייה והתנודתיות יהיו גבוהות יותר.

רצועות בולינגר ויחידות סטייה הינם כאמור מונחים שנשאבו משדה המחקר הסטטיסטי והמתימטי המוכר כ"תפוצה נורמלית". סטטיסטיקאים טוענים שהתפוצה הנורמלית של קבוצת נתונים ברת-מדידה - לדוגמא מחירי מנייה לאורך תקופת זמן מסויימת - תשאף להתמרכז מסביב לרמת הממוצע. במילים אחרות, למניות יש נטייה לחזור למחיר הממוצע. כך שאם מניה עולה מעל שתי יחידות סטייה מהממוצע, תהיה לה נטייה לחזור חזרה לממוצע. (במאמר מוסגר - הקשר בין "תפוצה סטטיסטית נורמלית" (גוסיאנית) לבין שוק המניות איננו מושלם (זנבות שמנים). ראו מאמר בנושא בקישור זה).

השימוש בממוצעים נעים נעשה כדי לקבוע את ערך הממוצע של המניה לאורך הזמן. לדוגמא, ממוצע נע בן 20 יום הוא הממוצע של מחירי הסגירה במניה הרלבנטית במהלך 20 הימים הקודמים. הואיל ומחירי הסגירה משתנים כל יום, כך משתנה הממוצע הנע. רצועות בולינגר מחושבות כסטייה מסויימת מהממוצע הנע. אם נבחרו 2 יחידות סטייה לרצועות וממוצע נע בן 20 יום, הרצועה העליונה "תשב" 2 יחידות סטייה מעל הממוצע הנע והרצועה התחתונה "תשב" 2 יחידות סטייה מתחת לממוצע הנע.

בולינגר המליץ על שימוש בממוצע-הנע בן 20 ימים לרצועה האמצעית ו-2 יחידות סטייה לרצועות החיצוניות - הואיל ומחקרים סטטיסטיים הראו שמחירי המניות ישמרו על 2 יחידות סטייה מהממוצע הנע ב-95% מהמקרים - אבל אורך הממוצע-הנע ומספר יחידות הסטייה ניתנים לשינוי כדי להתאימם למאפיינים המיוחדים של נייר-הערך הרלבנטי. בחרו את הממוצע "המתאים ביותר" לנייר הערך הרלבנטי על-ידי שינוי מספר הממוצע (הרצועה האמצעית), כך שהרצועות החיצוניות יתאימו לשיאים ולשפלים שנחזו בנייר הערך בעבר, כדי לחזות בסבירות את העתיד לבוא.

ניסוי וטעייה יכולים לשמש דרך למציאת הממוצע הנע הרלבנטי. הרצועות אמורות להכיל את רוב תנועת רמות המחירים. אם המחיר פורץ את הרצועות יותר מדי פעמים, יש להגדיל את הממוצע הנע. אם המחיר אינו נוגע ברצועות החיצוניות, יש להוריד את הממוצע הנע.

עוד על משמעות רצועות בולינגר והשאיפה לחזור לממוצע, תוכלו לקרוא בנושא חזרה לממוצע. נושא זה הוא אחד הנושאים החשובים ביותר בפיננסיה התנהגותית וקשור קשר הדוק לניתוח הטכני הואיל והוא מסביר את היווצרותם ומשמעותם של קווי המגמה, מדוע מתרחשת תופעה זו (הנטייה האפיזודית לחזור לממוצע וזכרון הסטייה) ומתי (כאשר התנודתיות יציבה) ומה הקשר (אם בכלל) בינה לבין יחידות הסטייה והממוצע.