ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal

 

התמוטטות צפויה מראש

דו"ח קלאבמרקט: כמה זמן אפשר לייצר מזומנים מדחיית תשלומים לספקים?
17.7.2005 אורי רונן

השבוע מלאו מדורי הכלכלה בנתונים מתוך דו"חות כספיים ישנים של קלאבמרקט - אחד ל-2003 והאחר לתשעת החודשים הראשונים של 2004 - שנחשפו לראשונה לעיני הציבור בבקשה להקפאת הליכים שהגישה החברה לבית המשפט. חודשים רבים ציפו העיתונאים לחשיפת הדו"חות. אחד מהם כתב השבוע, כי כבר יותר משנה זורם למערכות העיתונים מידע על הפסדים כבדים, קשיי מימון ודחיית תשלומים לספקים - מידע שלא פורסם משום שלא ניתן היה לאמתו: קלאבמרקט, כחברה פרטית, שמרה על זכותה להסתיר דו"חות כספיים מהציבור, והבעלים שמרו על זכותם להכחיש בתוקף את המידע.

מיד לאחר חשיפת הדו"חות נאות אחד הבעלים, דדי בורוביץ', לנתח את התוצאות הכספיות של קלאבמרקט עבור הספקים הקטנים. בראיון ל-TheMarker שפורסם ביום חמישי, אמר בורוביץ' כי "הפסדי הרשת נבעו מהוצאות פחת של 80 מיליון שקל בשנה, אך מה שחשוב זה להסתכל על תזרים מזומנים מפעילות שוטפת; שם רואים שמאז שרכשנו אותה היא ייצרה 350 מיליון שקל".

אכן, שיעור מאלף בניתוח דו"חות כספיים, ובחינם. הדו"חות הכספיים שצורפו לבקשת הקפאת ההליכים אכן מראים על תזרים תפעולי נאה, כדברי בורוביץ', אבל לא מהסוג המפגין יכולת לחזור בעתיד. התזרים של 2003, למשל, היה 67 מיליון שקל, אך 19 מיליון שקל מהתזרים נבעו מהקטנת מלאים ו-47 מיליון שקל נבעו מעלייה ביתרת ספקים. כמה זמן אפשר להמשיך ולייצר מזומנים באמצעות מימוש מלאים ודחיית תשלומים לספקים? לא לאורך זמן, אם כי חברה פרטית השומרת על זכותה להסתיר דו"חות יכולה למשוך את הזמן הזה הרבה יותר מחברה ציבורית, משום שהספקים הקטנים לא יכולים להגיב למידע שמוסתר מהם.

הוצאות הפחת בדו"חות 2003 אכן היו שווים לסכום שנקב בו בורוביץ'. אבל ב-2004 הן קטנו. תאמינו או לא, אבל באמצע 2003 החליטה החברה לקחת פסק זמן מהפעילות החשובה של ספירת המזומנים ולהעריך מחדש את אורך החיים הכלכלי של הקופות, של ציוד המיחשוב, וכמובן גם של מערכות הקרור והמיזוג. באורח פלא, התברר שחייו של כל אחד מן הנכסים האלה התארך לפתע - והחברה עברה לרשום פחת נמוך יותר. אז אם הוצאות הפחת כל כך לא חשובות, מר בורוביץ', מדוע טרחתם, לבחון מחדש את תקופת הפחתת הציוד? האם כדי להרשים את הבנקים? האם כדי לעמוד ביחסים הפיננסים שהם דורשים? הקטנת הוצאות פחת באמצעות שינוי אומדנים נחשבת לסימן אזהרה קלאסי למשקיעים ולנותני אשראי, משום שהיא מצביעה על אפשרות שההנהלה מנסה להסוות הידרדרות במצב העסקים באמצעים קוסמטיים. גם מבנה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של קלאבמרקט ב-2003, שהתבסס על דחיית תשלומים לספקים ולזכאים אחרים, יכול היה להיות סימן אזהרה לספקים הקטנים.2002
2003
מאזן נכסים
רכוש שוטף
1%
0.6%
מזומנים ושווי מזומנים
---
---
פקדונות לזמן קצר
25%
26.5%
לקוחות
4.2%
3.7%
חייבים ויתרות חובה
16.3%
9.3%
מלאי
46.6%
45.7%
סה"כ
רכוש קבוע
73%
79%
עלות
32.5%
37%
בניכוי פחת
40%
41%
סה"כ
12.2%
11.5%
רכוש אחר
100%
100%
סה"כ רכוש2002
2003
מאזן התחייבויות
התחייבויות שוטפות
46.5%
50%
אשראי בנקאי
4.1%
9%
הלוואות בעלים
52%
57%
ספקים ונותני שירותים
11.2%
12.1%
זכאים ויתרות זכות
113%
128%
סה"כ
התחייבויות לזמן ארוך
---
1%
הלוואות בנקאיות
6.5%
---
הלוואות בעלים
8.2%
2.8%
סה"כ
22%
31.2%
גרעון בהון
100%
100%
סה"כ רכוש2001
2002
2003
רווח והפסד
100%
100%
100%
מכירות
75.6%
74.6%
77.7%
עלות מכירות
24.3
25.3
22.3%
רווח גולמי
23.8%
22.9%
20.5%
הוצאות מכירה ושיווק
1.7%
2%
2%
הוצאות הנהלה וכלליות
-1.1%
-0.3
-0.4%
רווח (הפסד) מפעולות
1%
0.4%
1.9%
הוצאות מימון
3.5%
0.5%
0.7%
הוצאות אחרות
5.6%
0.6%
3%
הפסד