ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Select Analysis:
תיבת ההפתעות - סקירות רוחב נבחרות
אתם נמצאים בתיבת ההפתעות שלי. תוכלו למצוא כאן סקירות נבחרות המשודרות על-מנת להדגיש פן מסויים אותו (לדעתי) חשוב להכיר, מעבר למבט היומי הקצר. חלק מהסקירות המופיעות בדף הזה עוסקות בצפי עתידי. כאשר עוסקים בצפי עתידי, הדבר החשוב ביותר לזכור הוא שמדובר בתרחישים בהם אי-הוודאות גבוהה. למעשה, אני אומר שמדובר בנבואות של שוטים. אני אחד מהם. התסריט הנבחר עשוי להתרחש, או שלא. קיימים בהחלט תרחישים אחרים, שלא חשבתי עליהם ואלו שחשבתי עליהם, עשויים בהחלט להתברר כשגויים. כמו תמיד, הדבר החשוב הוא בניית שיטות פעולה סדורות וברורות, כאלו שיתמודדו עם התממשות התרחיש כמו גם עם כשלונו.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003