ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Select Analysis > Yale Confidence Lab:
מדדי בטחון השוק של אוניברסיטת ייל

מדדיה של המעבדה ההתנהגותית באוניברסיטת ייל (קישור אליהם מופיע זה מכבר גם בדף הקישורים שלי), אינם דומים למדד הסנטימנט הידוע (שתועלתו מוטלת בספק אמפירי). אלו הם מדדים הבנויים מסקרי קהל שהאוניברסיטה מבצעת מדי חודש. המדדים מספקים נתונים על אספקטים שונים של בטחון המשקיעים.

קיימות ארבע קטגוריות שונות של בטחון נמדד:
(1) בטחון בעליות בשנה הקרובה (כמה % מהציבור סבורים שהדאו יעלה בשנה הקרובה),
(2) בטחון לאחר יום נפילות (כמה % מהציבור מצפים לעליות לאחר יום ירידות חד),
(3) החשש לקריסת השוק בחצי-שנה הקרובה (כמה % מהציבור סבורים שלא תהיה קריסה בחצי השנה הקרובה),
(4) בטחון בתמחור השוק (כמה % מהציבור סבורים שרמות השוק אינן גבוהות מדי).

בחינת המדדים יכולה להצביע על סנטימנט כללי בשוק, לתקופה הנמדדת, אך גם להציג באופן חזותי, שינויים מגמתיים בתפיסות ציבור המשקיעים.

אתם יכולים כמובן, להרחיב ידע דרך אתרה הראשי של המעבדה ההתנהגותית, אך אני בחרתי להציג הפעם (אוגוסט 2004) את גרף הבטחון לאחר יום נפילות. מדד זה נמצא במגמה יורדת מאז ספטמבר 2001 ולאחרונה ספג ירידה חדה (במיוחד בבטחון המשקיעים המוסדיים). הווה אומר, פחות ופחות שחקנים מוכנים "לדוג תחתיות". או מזווית אחרת, רמות הבטחון מתערערות יותר ויותר לאחר ימי ירידות חדים. במקרים אלו, חשיבות תמיכות העבר נמצאת ביחס ישיר לרמת לבטחון. ככל שהבטחון יירד, כך יימצאו פחות ופחות משקיעים שיהיו מוכנים להסתכן בכניסה לפוזיציות לונג לאחר ימי ירידות חזקים. להלן הגרף: