ShookRun.com

With Knowledge comes Opportunity
With Opportunity comes Success

Technical Analysis Portal Financial Analysis Value Investing Behavioral Finance Portal
>Home Page >Behavioral Finance

התהליכים הטבועים בקוגניציה האנושית (עיבוד המידע במוח), מהווים גורם מרכזי לכשלים בניתוח מידע חיצוני ולשיבושים בהליך קבלת ההחלטות. תפקודים רבים הקשורים לתפיסת-המציאות, לזיכרון ולתהליכי עיבוד-המידע, מתרחשים בנפרד ולפני התהליכים ההכרתיים. ניתן לדמות את ההליך הקוגניטיבי האנושי כראיית העולם דרך עדשה, או מסך, בעלי פוקוס משתנה, שעלול לעוות את התמונה. "עדשות" אלה ידועות בשמות שונים: הלכי מחשבה, הטיות קוגניטיביות ועוד.

פיננסיה התנהגותית חוקרת כיצד בעיות קוגניטיביות אלה משפיעות על שוק ההון, בראי אופן קבלת ההחלטות הפיננסיות של המשקיעים. חיבור שדות המחקר הפסיכולוגיים והכלכליים, מסביר כיצד אנשים מקבלים החלטות חסרות הגיון כאשר הם מבזבזים, משקיעים ולווים כסף.

חוקרי כלכלה מודרנית הניחו עד לאחרונה, שאנשים מתנהגים ברציונליות כלכלית. אבל הם לא. יתרה מזאת, הסטיות האנושיות מהרציונליות הינן סיסטמטיות ומשכך, ברות מדידה. פרופסור דניאל כהנמן ועמוס טברסקי, שזכו בפרס נובל לכלכלה על מחקרם בנושא, הינם מחלוצי שדה מחקר זה, שמהווה, בין השאר, בסיס הכרחי לשיטות הניתוח המקובלות.

בתפריטים מימין ומשמאל תמצאו תופעות שונות - נגזרות אותן התנהגויות לא רציונליות של השחקנים והשפעותיהן על שוק ההון. דרך הכרה והבנה של החולשות וההטיות הטבועות בקוגניציה האנושית ובעזרת כלים ומודלים שונים, ניתן להפחית את השפעתן המזיקה על תהליך קבלת ההחלטות.